Dostupni linkovi

Tekstovi sporazuma Kosova i Srbije o telekomu i energiji


Zastave Srbije i Kosova
Šesnaesta runda briselskog dijaloga između Beograda i Prištine održana 8. septembra završena je sporazumom dve strane o telekomunikacijama i energetici. RSE objavljuje tekstove sporazuma koje je prosledila Vlada Kosova.

Sporazumi u vezi sa energetikom

1. Obe strane potvrđuju svoju posvećenost u ispunjavanju svih njihovih obaveza shodno Povelji o energetskoj zajednici i da će primenjivati zakonodavstvo EU u vezi sa energetikom. Ovi sporazumi su u potpunosti usklađeni sa ovim pravnim aktima.

2. KOSTT i EMS će potpisati bilateralni operativni sporazum u roku od 3 meseca, čime će uspostaviti i regulisati odnose između dva operatera prenosnog sistema. Osim toga, nekadašnji Privremeni sporazum o razmeni energije i Privremeni tehnički tehnički sporazum će biti stavljeni van snage. KOSTT će biti priznat kao operater prenosnog sistema za teritoriju Kosova u svrhu učestvovanja u svim relevantnim mehanizmima (ITC, regulisanje zagušenja itd.). EMS će pružati podršku KOSTT-u da postane član ENTSO-E.

3. Organi za regulisanje pitanja u oblasti energetike obaju strana će ponaosob otvoriti direktne kanale za komunikaciju radi diskusije o pitanjima koja su od zajedničkog interesa. Organi za regulisanje pitanja u oblasti energetike obaju strana će, nakon podnošenja prijave, bez odlaganja i u skladu sa uslovima postojećeg okvira za izdavanje licenci u njihovoj nadležnosti, izdati licence koje pokrivaju trgovinu (uvoz, izvoz, tranzit) i snabdevanje KEK-a, KEDS-a i EPS-a ponaosob.

4. Obe strane će ubrzati proces otvaranja tržišta do 1. jula 2014. godine u skladu sa rasporedom koji je utvrđen Poveljom o energetskoj zajednici, čime će dozvoliti osnivanje nove elektroenergtske kompanije za snabdevanje potrošača. Obe strane su se takođe dogovorile da će takva kompanija biti osnovana u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

5. Ta nova kompanija će vršiti snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucije (kao što su izdavanje računa za električnu energiju, naplata računa za električnu energiju, održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača) potrošačima u četiri opštine na severu koje su nastanjene većinskim srpskim stanovništvom, a biće i u stanju da kupuje i prodaje električnu energiju na otvorenom tržištu. Da bi mogla da radi u skladu sa tačkom 4, ova kompanija će potpisati sporazume sa KOSTT-om kako bi mogla da učestvuje na kosovskom tržištu električne energije i postala uravnotežujuća odgovorna strana. Odmah nakon osnivanja te nove kompanije ista će stupiti u dalje razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om u vezi sa svim drugim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući i obezbeđivanje pristupa trećoj strani. Zaposleni JP Elektrokosmet će biti ili uključeni u tu novu kompaniju ili im može biti ponuđeno zaposlenje u KEDS-u. KOSTT će izvršiti ponovno povezivanje dalekovoda od 110 KV kod mesta Valac. Trenutni operateri podstanice Valac dužni su da poštuju uputstva koja budu dobijali iz Kosovskog dispečerskog centra.

6. Obe strane su se dogovorile da će da postignu zajedničko rešenje za namirenje potraživanja KOSTT-a i EMS-a. KOSTT smatra da se ta potraživanja odnose na neplaćenu naknadu za tranzit električne energije i prihode od međuveznog raspoređivanja i potrživanja EMS-a za sekundarnu regulaciju. EMS smatra da se ta potraživanja odnose na usluge sekundarne i tercijarne regulacije. Ako ne bude bilo moguće da se u roku od 6 meseci postigne zajednički dogovor, obe strane su se dogovorile da će ta potraživanja izneti pred međunarodnu arbitražu.

7. Biće uspostavljena grupa za sprovođenje radi izrade nacrta jednog potpunog akcionog plana za sprovođenje budućeg sporazuma. Puni proces sprovođenja će početi nakon prijema pisanog prihvatanja akcionog plana.

Sporazumi u vezi sa telekomunikacijama

1. U kontekstu dijaloga pod pokroviteljstvom EU, obe strane su se dogovorile da će Kosovu biti dodeljen trocifreni pozivni broj od strane ITU u skladu sa standardima, principima i rasporedom ITU. Obe strane su se dogovorile da će u roku od tri meseca iznaći jedan međusobno prihvatljiv modalitet za ovaj proces, ako bude bilo potrebno i uz pomoć EU. Cilj je da migracioni period u vezi sa pozivnim brojem treba da bude završen krajem januara 2015. godine. Nakon tog datuma ovaj pozivni broj dobijen od strane ITU će koristiti svi operateri na Kosovu. Operateri obaju strana će za građane smanjiti troškove na nivo lokalne tarife.

2. Regulatori obaju strana će se dogovoriti u vezi svih tehničkih sporzuma radi usklađivanja korišćenja spektra za GSM i televizijski signal, uključujući digitalno zemaljsko emitovanje sa ciljem obezbeđivanja uzajamno neometanog pružanja usluga zasnovanih na principima ITU i izbegavanja štetnih smetnji među uslugama. Svaka strana se obavezuje da ne pokriva granicu/administrativnu granicu druge strane međunarodnim signalom. Regulatori će takođe podsticati i potpomagati proces međusobnog povezivanja i postizanja sporzuma u vezi sa roamingom između mobilnih operatera obaju strana u smislu smanjenja troškova za građane. Strane će takođe ući u proces usklađivanja digitalnih frekvencija.

3. Što se tiče telefonije, novoosnovana kompanija, podružnica srpske kompanije koja je registrovana u skladu sa kosovskim regulatornim okvirom, dobiće punu licencu za pružanje usluga fiksne telefonije.

4. Što se tiče mobilne telefonije, kosovski organi vlasti će dozvoliti da novoosnovano preduzeće dobije privremenu dozvolu, u okviru kosovskog regulatornog okvira, za tekuće operacije koje su ograničene infrastrukturom koja se nalazi na terenu. Ta privremena dozvola neće isteći pre januara 2015. godine. Privremena dozvola će isteći kada kosovski organi vlasti budu izdali novu, potpunu i neograničenu licencu za mobilnu telefoniju koja je rezultat tendera / aukcije. Tender će biti organizovan u skladu sa standardima EU.

5. Iako poštanske usluge nisu bile deo ovih razgovora, obe strane su se složile da o njima razgovaraju u kasnijem periodu.

6. Biće uspostavljena grupa za sprovođenje, prema potrebi i uz pomoć EU, radi izrade nacrta jednog potpunog akcionog plana za sprovođenje sporazuma. Kada gore navedeni sporazumi budu stupili na snagu grupa za sprovođenje može, na zahtev bilo koje od strana, da pokrene razgovore o bilo kojim pitanjima koja se odnose na te sporazume. Puni proces sprovođenja će početi nakon prijema pisanog prihvatanja akcionog plana.
XS
SM
MD
LG