Dostupni linkovi

Šta piše u Zakonu o Specijalnom sudu?


Ilustrativna fotografija

Skupština Kosova u petak će razmatrati ustavne amandmane za formiranje Specijalnog suda za ratne zločine, ali ne i sam Zakon o Specijalnom sudu. Razmatranje tog zakona usledilo bi nakon usvajanja ustavnih amandmana, za šta je pobreban 81 glas u Skupštini.

U nacrtu "Zakona o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu“ u koji je RSE imao uvid, stoji, izmedju ostalog, da će se Specijalizovana veća osnovati pri svakom nivou sudskog sistema na Kosovu: Osnovni sud u Prištini, Apelacioni sud, Vrhovni i Ustavni sud. Veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, ovim zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom, koje ima primat nad domaćim zakonima, i međunarodnim pravom ljudskih prava, uključujući Evropsku konvenciju o ljudski pravama i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

U svrhu ovog Zakona, a prema međunarodnom pravu, zločini protiv čovečnosti obuhvataju bilo koju od sledećih radnji: ubistvo, istrebljenje, porobljavanje, deportacija, zatvaranje, mučenje, silovanje, seksualno ropstvo, prisilna prostitucija i svaki drugi oblik seksualnog nasilja; progon na političkoj, rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi, prisilni nestanak lica i drugi nehumani postupci.

Specijalizovana veća imaju nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 01.01.1998. godine i 31.12.2000.

U okviru svoje nadležnosti, Specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu.

Na osnovu zakona, nikome se neće suditi pred Specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Takođe, nikome se neće suditi pred drugim sudom na Kosovu za dela za koja mu je već suđeno pred Specijalizovanim većima.

U zakonu stoji da na svim nivoima sudskog sistema na Kosovu u predmetima iz svoje stvarne nadležnosti, Specijalizovana veća imaju primat nad svim drugim sudovima na Kosovu. Veće može da naloži da im bilo koji tužilac ili sud na Kosovu prenese postupak ili istragu. Sudovi i tužioci na Kosovu su dužni da Specijalizovano veće i tužilaštvo blagovremeno obaveste o saznjanju da postoji predmet ili da je u toku krivični postupak koji je u nadležnosti Specijalizovanih veća.

Veća će primenjivati međunarodno običajno pravo i materijalno krivično pravo Kosova u onoj meri u kojoj je ono u skladu sa međunarodnim pravom.

Službeni i radni jezici su albanski, srpski i engleski.

Sedište Specijalizovanih veća će biti na Kosovu, ali i u državi van teritorije Kosova u skladu sa Međunarodnim sporazumima i ono ima pravo da obezbedi uslove za svedočenje ili prisustvo stranaka alternativnim sredstvima, po nahođenju sudija.

Specijalizovana veća se sastoje od veća koja obuhvataju veće Osnovnog, Apelacionog, Vrhovnog i Ustavnog suda; i sekretarijat koji obuhvata Službu odbrane, službu za učešće žrtava, za pružanje zaštite i podrške svedocima, Jedinicu za upravljanje pritvorom i Službu ombudsmana. Specijalizovano tužilaštvo nezavisna je služba za istragu i krivično gonjenje krivičnih dela u nadležnosti Specijalizovanih veća.

Veće čine sudije pojedinci koji po potrebi obavljaju dužnosti sudije, pretresni paneli sastavljeni od troje sudija i jednog rezervnoj, paneli Apelacionog suda (3 sudije), Vrhovnog suda (3 sudije), Ustavnog suda (3 sudije). Pored toga, postoji i lista međunarodnih nezavisnih sudija koji dolaze u sedište Specijalizovanih veća po potrebi na zahtev perdsednika Veća.

Predsednik Specijalizovanih veća bira se na period od četiri godine, i može biti reizabran.

Za istragu i krivično gonjenje lica odgovoran je Specijalizovani tužilac kome, po potrebi, pomažu kosovske vlasti, pravna i fizička lica, kao i države i pravna lica koja prihvate da sarađuju i pomognu. Tužilaštvo postupa nezavisnost od Specijalizovanih veća i ostalih organa gonjenja na Kosovu. Tužilac, ili uopšte ovo tužilaštvu neće tražiti niti primati instrukcije ni od koje vlade niti nekog drugog izvora. I specijalizovani tužilaci ma mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran. Tužilaštvo ima svoje sedište u državi domaćina i u drugim državama koje pristanu na to.

Najstrožija kazna koju Specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Zatvorska kazna se izdržava u državi koju odredi predsednik Specijalizovanih veća iz niza država koje izraze spremnost da prihvate osuđena lica.

Specijalizovana veće i tužilaštvo imaju budžet koji je nezavisan od budžeta Kosova.

XS
SM
MD
LG