Dostupni linkovi

Tekst plana primene sporazuma Beograda i Prištine u koji je RSE imao uvid


Plan implementacije

Dvije strane dogovorile su sljedeće principe organizacije rada Komiteta za implementaciju:
- koraci na implementaciji u svim dole navedenim oblastima biće preduzimani simultano
- ukoliko se ukaže potreba, plan će biti podložan ažuriranju od obje strane u okviru Komiteta za implementaciju
- obje strane nastaviće da ulažu napore u cilju informisanja njihovih izbornih jedinica vezano za sadržaj „Prvog sporazuma” i Plana implementacije.

Implementacija će se sastojati od 6 glavnih elemenata:

- usklađivanje pravnih okvira
- asocijacija/Zajednica
- policija
- opštinski izbori
- opšte odredbe


1. Usklađivanje pravnog okvira:

Do kraja maja:

Obje strane će predstaviti svoje detaljne planove i rokove za zakonske izmjene potrebne za implementaciju „Prvog ugovora“ Komitetu za implementaciju.

Do sredine juna:

Obje strane će provesti sve potrebne pravne izmjene za implementaciju „Prvog sporazuma“, uključujući i Zakon o amnestiranju.

2. Asocijacija/Zajednica:

Do kraja maja:

Dvije strane će kreirati Menadžment tim za uspostavljanje Asocijacije/Zajednice, čiji će rad odrediti Komitet za implementaciju. Ove odrednice će uključiti rad i na nacrtu statuta. Tim će biti zadužen za sva pitanja vezana za uspostavljanje ove Asocijacije/Zajednice i u određenom periodu će imati ovlasti predviđene članovima 4. i 6. „Prvog ugovora“. Tim će se sastojati od predstavnika četiri sjeverne opštine i biće uspostavljen uz podršku ovlaštene kosovske vlasti. Komitet za implementaciju će nadgledati rad Menadžment tima.

Do kraja oktobra:

Nakon opštinskih izbora i potvrđivanja rezultata istih, Tim za pripremu će biti raspušten. Asocijacija/Zajednica će biti uspostavljena prema članu 1. „Prvog ugovora“ i usvojit će svoj Statut u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskom zakonu.

3. Policija

Do kraja maja:

Dvije strane će uspostaviti radnu grupu za implementaciju članova 7., 8. i 9. „Prvog ugovora“. Radna grupa će razviti detaljne planove i rokove za integraciju srbijanskog sigurnosnog osoblja u kosovske strukture i radit će na uspostavljanju bilo kojih drugih struktura predviđenih ugovorom, uz asistenciju EULEKSA.

Vršilac dužnosti šefa Regionalne policije za sjeverne opštine će biti imenovan u skladu sa članom 9. „Prvog ugovora“.

Do sredine juna:

Srbija će započeti proces gašenja svojih sigurnosnih struktura na Kosovu.

Srbija će osigurati informacije o broju i činovima uposlenika Vlade Srbije u sigurnosnom sektoru na Kosovu koji su izrazili želju da se pridruže kosovskim strukturama.

Kosovo će ponuditi pozicije unutar Policije Kosova i drugih strukture uzimajući u obzir mjesto stanovanja.

Srbija će pokrenuti sve potrebne interne procedure za prestanak isplate plata uposlenicima, nakon što oni budu integrisani u kosovske strukture i taj će program prezentirati radnoj grupi. Ovaj proces će započeti u slučaju da uposlenici već rade u Policiji Kosova.

Do sredina jula:

Sve institucije srbijanskih sigurnosnih struktura na Kosovu će biti zatvorene.

Do kraja godine:

Članovi srbijanskih sigurnosnih struktura na Kosovu će biti u potpunosti integrisani u odgovarajuće kosovske strukture i njihove plate će biti isplaćivane isključivo iz budžeta Kosova.

4. Pravosuđe

Do kraja maja:

Dvije strane će uspostaviti radnu grupu za implementaciju člana 10. „Prvog ugovora“. Radna grupa će razviti detaljne planove za integraciju srbijanskih pravosudnih institucija u kosovske strukture i biće zadužena za uspostavljanje novih struktura u skladu sa ugovorom, uključujući osnovne sudove i urede javnih tužioca u opštinama sa srpskom većinom. Sve će biti izvedeno unutar pravosudnog okvira Kosova i uz asistenciju EULEKS-a.

Biće dogovoren datum i plan za preuzimanje novih slučajeva unutar srbijanskog sudskog sistema na Kosovu.

Do sredine juna:

Srbija će omogućiti informacije o broju svog pravosudnog osoblja na Kosovu koji su izrazili interes za pridruživanjem kosovskim strukturama odmah nakon usvajanja Zakona i amnestiji.

Kosovo će omogućiti pozicije za to osoblje unutar svojih pravosudnih struktura.

Sastav sudstva će reflektirati etnički sastav teritorijalne nadležnosti svakog suda.

Do kraja godine:

Integracija pravosudnih institucija će biti završena. Sve ustanove srbijanskog suda na Kosovu će biti zatvorene do tada, a nova tijela će biti uspostavljena i osoblje integrisano u kosovski sistem. Neće biti rupa u službama.

5. Opštinski izbori:

Do prve sedmice juna:

Komitet za implementaciju će započeti diskusiju vezanu za održavanje opštinskih izbora. OSCE će učestvovati u ovim diskusijama i vodit će potrebne radne grupe koje će raditi na ovom segmentu.

Do kraja oktobra:

Opštinski izbori će biti održani.

6. Opšte odredbe

- Transparentnost finansiranja: Do kraja maja, Srbija će omogućiti detaljni pregled finansiranja svih institucija na Kosovu kroz Komitet za implementaciju. Do sredine jula, biće definirana metoda izvođenja principa za transparentno finansiranje; na tome će raditi obje strane Komiteta za implementaciju.

- Puna implementacija svih ugovora koji su ranije postignuti u procesu dijaloga. Obje strane se obavezuju da u potpunosti implementiraju ranije postignute ugovore:
Katastar
Javni registri
Carinske markice
Univerzitetske diplome
Sloboda kretanja
Regionalno predstavljanje
IBM
Dogovori za vezu
Specijalni policijski odjel za zaštitu religijskog I kulturnog naslijeđa
Fond za razvoj carine sjevernog Kosova

Obje strane će nastaviti politički dijalog.
XS
SM
MD
LG