Dostupni linkovi

Tekst sporazuma između Srbije i Kosova


Sporazum o principima za normalizaciju odnosa

1. Uspostavlja se Asocijacija/Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu. Članstvo je otvoreno za bilo koju drugu opštinu ukoliko se njeni članovi dogovore

2. Zajednica/Asocijacija će biti uspostavljena na osnovu statuta. Njeno raspuštanje se može dogoditi jedino ukoliko tako odluče opštine koje u njoj učestvuju. Pravne garancije će biti date važećim zakonima i ustavnim zakonom (uključujući i 2/3 pravo većine)

3. Strukture Asocijacija/Zajednica će biti uspostavljene na istoj osnovi kao postojeći statut Asocijacije kosovskih opština npr. predsednik, potpredsednik, Skupština, Savet

4. U skladu sa nadležnostima datih Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonodavstvom opštine učesnice će imati pravo da kolektivno sarađuju u vršenju svojih ovlašćenja kroz Asocijaciju/Zajednicu. Asocijacija/Zajednica će imati potpuni nadzor u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanog i ruralnog planiranja

5. Asocijacija/Zajednica će obavljati druge dodatne nadležnosti koje mogu biti delegirane od strane centralnih vlasti

6. Zajednica/Asocijacija će imati ulogu predstavnika pri centralnim vlastima i imaće mesto u savetodavnom veću zajednica za ovu svrhu. Za ostvarenje ove uloge predviđa se uvođenje nadzorne funkcije

7. Postojaće samo jedne policijske snage na Kosovu pod nazivom Policija Kosova. Sve policije u severnom Kosovu će se integrisati u okvir Policije Kosova. Plate će davati jedino Policija Kosova

8. Članovima drugih srpskih bezbednosnih struktura će biti ponuđeno ekvivalentno mesto u kosovskim strukturama

9. Postojaće Regionalni komandir policije za četiri opštine na severu sa srpskom većinom (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić). Komandir ovog regiona će biti kosovski Srbin imenovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova sa liste dobijene od četiri gradonačelnika u ime Zajednice/Asocijacije. Sastav Policije Kosova na severu će odražavati etnički sastav populacije četiri opštine. (Postojaće još jedan Regionalni komandir za opštine Južna Mitrovica, Skenderaj i Vushtri). Regionalni komandir četiri severne opštine će sarađivati sa ostalim regionalnim komandirima

10. Pravosudne vlasti će biti integrisane i radiće u skladu sa kosovskim pravnim okvirima. Apelacioni sud u Prištini će osnovati panel koji će se većinski sastojati od sudija koji su kosovski Srbi koji će se baviti svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Odeljenje ovog Apelacionog suda, sastavljeno od administrativnog osoblja i sudija, imaće trajno sedište u Mitrovici (Okružni sud u Mitrovici). Svaki panel od gorenavedenog odeljenja će biti većinski sastavljen od sudija koji su kosovski Srbi. Odgovarajuće sudije će zasedati u zavisnosti od prirode slučaja

11. Opštinski izbori će biti organizovani u severnim opštinama 2013. godine uz posredstvo OEBS-a u skladu sa zakonima Kosova i međunarodnim standardima

12. Plan implementacije uključujući vremenski okvir će biti napravljen do 26. aprila. U implementaciji ovog sporazuma pomenuće se princip transparentnog finansiranja

13. Razgovori o energiji i telekomu će biti intenzivirani od obe strane i završeni do 16. juna

14. Dogovoreno je da nijedna strana neće blokirati ili ohrabrivati druge da blokiraju napredak druge strane u njihovim eventualnim evropskim putevima

15. Savet za implementaciju će biti uspostavljen od obe strane uz posredstvo EU

(Prevod RSE)

**************
Originalni tekst sporazuma

Agrement of principles governing the normalization of relations


1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership will be open to any other municipality provided the members are in agreement

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and constitutional law (including the 2/3 majority rule).

3. The structures of the Association/Community will be established on the same basis as the existing statute of the Association of Kosovo municipalities e.g. President, vice President, Assembly, Council

4. In accordance with the competencs given by the European Charter of Local Self Government and Kosovo law the participating municipalities shall be entitled to cooperate in exercising their powers through the Community/Association collectively. The Association/Community will have full overview of the areas of economic development, education, health, urban and rural planning

5. The Association/Community will exercise other additional competences as may be delegated by the central authorities

6. The Community/Association shall have a representative role to the central authorities and will have a seat in the communities consultative council for this purpose. In the pursuit of this role a monitoring function is envisaged

7. There shall be one police force in Kosovo called the Kosovo Police. All police in northern Kosovo shall be integrated in the Kosovo Police Framework. Salaries will be only from KP.

8. Members of other Serbian security structures will be offered a plece in equivalent Kosovo structures

9. There shall be a Police Regional Commander for the four northern Serb majority municipalities (Northern Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and Leposavici). The Commander of this region shall be a Kosovo Serb nominated by the Ministry of Internal Affairs from a list provided by the four mayors on behalf of the Community/Association. The composition of the KP in the north will reflect the ethnic composition of the population of the four municipalities. (There will be another Regional Commander for the municipalities of Mitrovica South, Skenderaj and Vushtri). The regional commander of the four northern municipalities will cooperate with other regional commanders.

10. The judicial authorities will be integrated and operate within the Kosovo legal framework. The Appellate Court in Pristina will establish a panel composed of a majority of K/S judges to deal with all Kosovo Serb majority municipalities.
A devision of this Appellate Court, composed both by administrative staff and judges, will sit permanently in northern Mitrovica (Mitrovica District Court). Each panel of the above division will be composed by a majority oif K/S judges. Appopriate judges will sit dependant on the nature of the case involved.

11. Municipal elections shall be organised in the northern municipalities in 2013. with the facilitation of the OSCE in accordance with Kosovo law and international standards.

12. An implementation plan including time frame shall be produced by April 26. In implementing this agreement the principle of transparent funding will be addressed.

13. Discussions on Energy and Telecoms will be intensified by the two sides and completed by Junbe 16

14. It is agreed that neither side will block or encourage others to block the other side's progress in their respective EU paths

15. An implementation committee will be established by the two sides with the facilitation of the EU
XS
SM
MD
LG