Dostupni linkovi

Lice i naličje imuniteta


Poslanik Socijalističke narodne partije, Predrag Bulatović, je ocijenio da je Skupština napravila katastrofalnu grešku uspostavljajući imunitet pojedinim poslanicima i nosiocima pravosudnih funkcija za koje je Specijalni tužilac za organizovani kriminal tražio da im se ukine imunitet, te bi, po njegovim riječima, trebalo razraditi modele o oslobađaju od imunitete poslanika i nosilaca drugih funkcija za djela za koja postoji indicija da su krivična ili da su dio organizovanog kriminala. Na taj način bi, prema mišljenju Bulatovića, Skupština uticala na efikasnost krivičnog postupka i na borbu protiv organizovanog kriminala.

U postojećem Ustavu Crne Gore se kaže da se protiv poslanika ne može pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez prethodnog odobrenje Skupštine. Poslanik može biti pritvoren bez odoborenja Skupštine ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna u trajanju dužem od pet godina zatvora. Da li ovaj stav omogućava nesmetanu borbu protiv organizovanog kriminala i drugih djela čiji bi eventualni učinioci bili javni funkcioneri koji uživaju imunitet, pitali smo Slobodana Dragovića, zamjenika sekretara Skupštine:

„Imunitet je institut koji uspostavalja organ zakonodavne vlasti radi zaštite nosilaca pojedinih funkcija od eventualnog šikaniranja, progona ili onemogućavanja zbog tog progona vršenja njihvih funkcija. Sadašnje odredbe Ustava koje su uspostavile imunitet za nosioce određenog broja funkcija nijesu nikakva smetnja parlamentu da na zahtjev ovlašćenih podnosilaca za krivični progon oslobode poslanika, odnosno drugog funcionera imuniteta, odnosno da daju odobrenje da se vrši ili da se vodi krivični postupak. Sadašnje odredbe Ustava ne daju nikakvu zabranu parlamentu da uvijek odluči da se skine imunitet, odnosno da odobrenje za vođenje krivičnog postupka, doduše, ako su to obrazloženi predlozi“.

Da li će Skupština osloboditi poslanike imuniteta protiv kojih Tužilaštvo vodi postupak zavisi isključivo od političke volje poslanika koji odlučuju o imunitetu. Tako su poznati slučajevi kada je Skupština odbila da skine imunitet, iako je zahtjev došao od specijalnog tužioca za organizovani kriminal Stojanke Radović i drugih tužilaca. Načelan stav Administrativnog odbora prilikom posljednjeg odlučivanju o skidenju imuniteta je bio da poslanicima i javnim pravosudnim funkcionerima ne može biti skinut imunitet zbog djela klevete i tužbi podnesenih od strane privatnih lica. U prijedlogu novog Ustava, prema riječma zamjenika sekretara Skupštine Slobodana Dragovića, predloženo je drugačije rješenje o imunitetu od dosadašnjeg, ali i njegovo usvajanje zavisi od većine koja glasa u Skupštini:

„Za naredni Ustav predloženo je nešto drugo, to su čak tražili i nosioci sudske i tužilačke funkcije, da te funcije nemaju klasični imunitet nego da imaju samo funkcionalni imunitet i da samo kada u vršenju funkcija naprave neko krivično djelo, ali to je o tom po tom, a za sada kako odluči parlament. Njegova je politička odluka, odluka većine koja glasa“.
XS
SM
MD
LG