Dostupni linkovi

Konkurs za administratora Biroa RSE u Sarajevu


A.Opis posla

Administrator Biroa odgovara menadžeru finansija i administracije (BFA) i u stalnoj je komunikaciji sa šefom Biroa. Osoba na ovoj poziciji odgovorna je za administrativne i kancelarijske poslove Biroa i njegove zaposlene.

Kao takva, zaposlena osoba osigurava najbolju moguću administrativnu i operativnu podršku šefu Biroa, direktoru Servisa i novinarskom osoblju u radu i ispunjavanju misije RSE.

Administrator Biroa je odgovoran za kreiranje okruženja koje podržava efikasan rad, osiguravanje usklađenosti lokalnog zakonodavstva sa pravilima i procedurama RSE/RL, vrši izvještavanje o poslovanju Biroa i odgovara svim relevantnim odjelima, kao što su BFA, CPO, HR, marketinški, tehnološki i drugi odjeli, na vrijeme i na odgovarajući način.

Daje podršku šefu i direktoru po pitanjima vezanim za financije/platni spisak, pitanja koja se odnose na ljudske resurse, pravna pitanja vezana za RSE/RL, tehnologiju, sigurnost/bezbjednost i sva druga pitanja po potrebi.

B. Odgovornosti/Obaveze

UPRAVLJANJE UREDSKIM I ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA / NABAVKE

 • Pomaže šefu Biroa i direktoru Servisa u pitanjima vezanim za finansije/isplate, pitanja koja se odnose na ljudske resurse, pravna pitanja vezana za RSE/RL, tehnologiju, sigurnost i po potrebi drugo.
 • Osigurava odgovarajući nivo inventara kancelarijskog materijala, kontroliše i nadgleda upotrebu istog.
 • Organizuje kupovinu opreme na lokalnom nivou i uspostavlja kontakt sa dobavljačima.
 • Organizuje poslovna putovanja za osoblje koje radi van Biroa.
 • Radi na odabiru finansijski najpovoljnijih rješenja u svim poljima rada Biroa.
 • Radi na različitim pitanjima vezanim za sigurnost u saradnji sa korporativnim odjelom za sigurnost.
 • Radi na koordinaciji sa servisom za distribuciju pošte, po potrebi organizuje slanje i isporuke.
 • Prema uputama odjela za tehnologiju u Pragu i u saradnji sa inžinjerom/šefom Biroa/direktorom Servisa i BFA, pomaže pri organizaciji aktivnosti vezanih za održavanje ureda (s tim u vezi) različite nabavke i renovacije.
 • Održava operativnu vezu sa ostalim osobljem RSE/RL (BFA, Odjel za ljudske resurse, Sigunost i sl.).
 • Nadzire rad administrativnog osoblja, ako je moguće, vrši koordinaciju menadžerom BFA.

FINANSIJE/CENTRALNI IMOVINSKI URED

 • Odgovara za sve aspekte finansija Biroa, uključujući računovodstvo i ispate plata, pod vodstvom menadžera, BFA.
 • Odgovara za upravljanje gotovinom u Birou i za održavanje bankovnih računa. Osigurava blagovremene i tačne isplate dobavljačima, isplatu plata, poreze na plate (uključujući i isplate za penziono, socijalno i zdravstveno osiguranje) i bilo kakva druga plaćanja koja zakonska obaveza Biroa i zaposlenih.
 • Održava finansijsku evidenciju, uključujući i prikupljanje i arhiviranje svih računa i naloga za plaćanje. Također osigurava blagovremeno izvještavanje o računima Biroa i finansijskim transakcijama odgovarajuće lokalne vlasti i/ili druga zakonodavna tijela, kao i odgovarajuće odjele u RSE/RL.
 • Radi direktno sa osobljem za računovodstvo u Pragu, prema instrukcijama menadžera kako bi omogućili jasno, tačno i blagovremeno informisanje o finansijama, kao i osiguranje da Biro ima adekvatno finansiranje za nastavak operacija.
 • Prema instrukcijama CPO u Pragu i uz znanje BFA, održava inventar imovine kompanije, kao i bilježenje i obradu odlaganja iskorištene ili zamijenjene imovine.
 • Održava stogu povjerljivost po pitanjima odjela za ljudske resurse i finansija koje tiču operacija i operativnog rada Biroa, osoblja, naročito vodeći računa o informacijama koje se tiču plata i isplata.

KADROVSKA SLUŽBA

 • Pomaže u selekciji kadrova i učestvuje u raznim aktivnostima odjela za ljudske resurse/kadrovsku službu, poput pomoći pri snalaženju novih zaposlenika, administracije oko ugovora, i ostalih procesa za podršku pri zaposlenju, pod administracijom i nadzorom direktora Servisa, BFA, i Odjela za ljudske resurse/kadrovsku službu u Pragu.
 • Održava i prilaže informacije o prisustvu zaposlenika i ostale lične evidencije direktoru Servisa, šefu Biroa, BFA, i Odjelu za ljudske resurse/kadrovskoj službi u Pragu.
 • Pruža podršku (svu potrebnu) kod obuke i treninga zaposlenih na svim poljima, uključujući poslove novinara, engleski jezik, treninge vezane za tehničko i tehnološko osposobljavanje, LibertyNET i sl.

ZAKONODAVNO-PRAVNO USKLAĐIVANJE

 • Zaposleni ima obavezu biti u toku sa odgovarajućim lokalnim zakonodavstvom (finansiranje, rad, i drugi zakoni od važnosti za Biro) blisko sarađivati sa BFA i pravnim odjelom, te obavještavati pravovremeno šefa Biroa i direktora Servisa kao i sve ostale relevantne odjele RSE/RL o izmjenama vezanim za zakon i pravna pitanja.
 • Prema uputama menadžmenta RSE, BFA i pravnog odjeljenja uspostavlja vezu sa lokalnim vlastima, pravnim konsultantima i drugim profesionalnim tijelima i ustanovama kako bi osigurao usklađenost statutarnih zakonskih zahtjeva.
 • Prema nalogu menadžmenta RSE, BFA, pregovara o zakupima i sarađuje sa vlasnicima blisko sarađujući s BFA, pravnim odjelom vezano za ugovore i druge usluge.
 • Pregovara o ugovorima za lokalne usluge i blisko sarađuje sa BFA, prema instrukcijama menadžera BFA.
 • Učestvuje u razvoju pravilnika i procedura RSE/RL i radi na njihovoj implementaciji u Birou.
 • Osigurava da dokumenti Biroa budu u skladu sa internim smjernicama i drugim značajnim odredbama.

OSTALA PODRŠKA U BIROU

 • Poznavanje RSE/RL operacijama u središtu u Pragu (jezički servisi) i da je u mogućnosti da odgovori na vezane upite.
 • Da je svakodnevno u kontaktu sa javnosti, da predstavlja Biro i odjel na ljubazan i način koji će biti od pomoći te da radi pozitivnom ugledu i reputaciji Biroa i RSE.
 • Aktivno doprinosi pozitivnom i podsticajnom radnom okruženju.
 • Podstiče otvorenu komunikaciju između novinarskog i administrativnog rada u Birou.
 • U slučaju operativne i/ili izvršne potrebe, preuzima i druge obaveze ako budu dodijeljene.

C. Osnovne kvalifikacije

Obrazovanje:

· Visoko obrazovanje

Iskustvo:

· Iskustvo u uredskom poslovanju/poslovnoj administraciji,

· Iskustvo u računovodstvu/isplatama plata i honorara

Posebne vještine:

· Razumije i ispunjava potrebe korisnika (interno/eksterno)

· Radno znanje engleskog jezika, minimalno srednji nivo poznavanja jezika

· Poznavanje zakonodavstva zemlje u kojoj se Biro nalazi.

· Aktivan rad u MS Office paketu programa

· Sposobnost da nauči nove sistema i aplikacija,

· Sposobnost da radi sa minimalnim nadzorom i određivanje prioriteta za više zadataka,

· Pouzdanost, tačnost, obraćanje pažnje na detalje i sposobnost rada pod pritiskom,

· Interpersonalne i komunikacijske vještine, uključujući diskreciju

· Sposobnost rada u timu.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj konkurs, molimo vas da pošaljete svoj CV i cover letter i da se prijavite putem linka dole:

PRIJAVA ZA POZICIJU ADMINISTRATOR BIROA RSE U SARAJEVU

XS
SM
MD
LG