Dostupni linkovi

Vanredna vijest

U Sarajevu region može prigrliti novu euroatlantsku dinamiku


Zastave EU i NATO
Priredio: Nedim Dervišbegović

Državna sekretarka SAD HIllary Clinton, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Cat­he­ri­ne As­hton i španski ministar vanjskih poslova Mi­gu­el Angel Mo­ra­ti­nos pozvali su balkanske lidere uoči sarajevskog samita koji će se održati u srijedu da pojačaju napore za priključenje EU i NATO-u.

Pismo je objavljeno u londonskom Guardianu i sarajevskom Oslobođenju:

Prije skoro jednog stoljeća, u Sarajevu je počeo rat koji je promijenio evropsku istoriju. Prije skoro 20 godina, ovaj grad je bio centar još jednog nasilnog konflikta koji je se završio tek potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 1995. godine.

Prije deset godina, u momentu dok su uspomene na rat u Jugoslaviji bile još svježe, Evropska unije je je potvrdila ključnu ulogu multilateralnih euroatlantskih institucija za sigurnost i stabilnost Balkana.

Danas je Sarajevo grad u kojem vlada mir, grad koji je simbol ponovnog rađanja i pomirenja i koji predstavlja sve mogućnosti i izazove euroatlanstkih integracija.

U petak će špansko predsjedništvo ugostiti ministarski sastanak u Sarajevu kojem će prisustvovati najviši zvaničnici iz zemalja EU, zapadnog Balkana, Sjedinjenih država, Rusije i Turske da bi potvrdili svoju zajedničku posvećenost sigurnosti Balkana kroz povezivanje u evroposke i euroatlantske institucije.

Uključivanje zapadnog Balkana ostaje jedan od izazova u procesu izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Evropski ministri će u Sarajevu potvrditi svoju posvećenost mjestu Balkana u Evropi.

Ministri iz regiona će potvrditi svoju privrženost implementaciji reformi neophodnih da bi se ostvarile težnje njihovih naroda i da bi be se njihove zemlje kretale na putu euroatlantskih integracija.

Kao što smo vidjeli u dva prethodna desetljeća, prespektiva priključenja EU i NATO-u je moćan pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. To znači mjesto za stolom za kojim se donose evropske odluke, slobodno kretanje ljudi i roba i garanciju slobode.

Potrebne reforme su takođe transformativne. Ljudi iz regiona žele i zaslužuju transparentnost i odgovornost njihovih vlada, jednake uslove za privrednike i mogućnost da svoju djecu odgajaju u miru i prosperitetu.

To je ono što i mi želimo za njih. Brzina globalnih promjena je takva da niko od nas ne može priuštiti stagnaciju i da sve ostane "po starom". Angažiranost, međutim, mora biti stvarna, ne retorička.

Logika iza ovog novog puta mora biti sljedeća: zamijeniti staru dinamiku dezintegacije no­vom di­na­mi­kom evrop­skih in­te­gra­ci­ja.

Stu­pa­njem na sna­gu Li­sa­bon­skog spo­ra­zu­ma do­šlo je vri­je­me da se EU i Bal­kan po­no­vo udruže sa međuna­ro­dnim par­tne­ri­ma re­gi­je, sa za­je­dničkim ci­ljem. Li­sa­bon je pro­ve­dba am­bi­ci­je EU da pos­ta­ne dje­lo­tvor­ni­ji glo­bal­ni akter, a Bal­kan pred­stav­lja važan test za us­pjeh te am­bi­ci­je.

Bal­kan­ski li­de­ri imaće na­šu pu­nu po­dršku u suočava­nju sa iza­zo­vi­ma re­for­mi. Osim po­šti­va­nja po­li­tičkih i eko­nom­skih kri­te­ri­ja iz Ko­pen­ha­ge­na, ze­mlje Bal­ka­na mo­ra­ju bi­ti opre­di­je­lje­ne za po­mi­re­nje etničkih i vjer­skih za­je­dni­ca, kao i po­li­tičkih gru­pa, ka­ko bi se iz­gra­dio no­vi na­ci­onal­ni kon­sen­zus.

Mo­ra­ju za­mi­je­ni­ti re­gi­onal­ne i lo­kal­ne ri­va­li­te­te par­tner­stvom čiji je cilj iz­gra­dnja za­je­dničkih in­te­re­sa i ko­ri­šte­nje za­je­dničkih pre­dnos­ti.

Evrop­ska uni­ja i Sje­di­nje­ne Ame­ričke Države ovih mje­se­ci ni­su žali­li tru­da ka­ko bi se po­za­ba­vi­li broj­nim aspe­kti­ma pro­ce­sa sta­bi­li­za­ci­je i "evro­pe­iza­ci­je" Bal­ka­na, jačajući vla­da­vi­nu pra­va i do­bro uprav­lja­nje. Oba­mi­na admi­nis­tra­ci­ja da­la je ve­li­ki pri­ori­tet sa­ra­dnji sa par­tne­ri­ma iz EU ka­ko bi se pos­ti­gli ti ci­lje­vi i opre­di­je­lje­na je da os­ta­ne an­gažova­na u re­gi­ji sve do ko­načnog ispu­nje­nja na­še za­je­dničke vi­zi­je.

Pri­je ne­što vi­še od go­di­nu pot­pred­sje­dnik Sje­di­nje­nih Ame­ričkih Država Joe Bi­den i vi­so­ki pred­sta­vnik Evrop­ske uni­je Ja­vi­er So­la­na po­sje­ti­li su Sa­ra­je­vo sa po­ru­kom na­de za ci­je­lu re­gi­ju: vra­ta euroa­tlan­tskih in­sti­tu­ci­ja os­ta­ju otvo­re­na za sve ze­mlje Bal­ka­na, i biće nam za­do­volj­stvo poželje­ti do­bro­do­šli­cu sva­koj od njih, ka­da ispu­ne pre­du­vje­te za pris­tu­pa­nje.

Spo­ra­zum sa ovom re­gi­jom, ko­ji će EU i Sje­di­nje­ne Ame­ričke Države još je­dnom pot­vrdi­ti 2. ju­na Sa­ra­je­vu, os­ta­je čvrst: os­ta­je­mo spre­mni da po­mo­gne­mo građani­ma i li­de­ri­ma re­gi­je u za­je­dničkoj iz­gra­dnji bo­lje bu­dućnos­ti.

*****
Pročitajte i ovo:
Sarajevski samit prilika za približavanje EU
EU insistira na rješavanju regionalnih problema
Lideri iz regiona: Zajedno ka EU, rješavanjem nesuglasica dijalogom
Na Balkanu najzad počinje mir?
Gul, Tadić i Silajdžić dogovorili korake za jačanje saradnje na Zapadnom Balkanu


Preporučujemo

XS
SM
MD
LG