Dostupni linkovi

Konkurs za šefa biroa Radija Slobodna Evropa u Sarajevu


Balkanski servis Radija Slobodna Evropa (RSE) raspisuje konkurs za šefa biroa RSE u Sarajevu.

Sažetak opisa posla:

Podnosi izvještaje direktoru Servisa, odgovorna/odgovoran za cjelokupan sadržaj koji pripremaju članovi biroa i dopisnici.

Rukovodi timom u cilju povećanja uticaja. U svim oblastima njene/njegove odgovornosti, šef dopisništva postupa na osnovu uputstava direktora Servisa i izvršava dužnosti delegirane od strane direktora Servisa.

Odgovornosti

Uređivačke:

· Vodi dnevne sastanke sa članovima biroa u cilju određivanja i priprema tema.

· Koordinira planiranje sa Pragom, u cilju što efikasnijeg korištenja novinarskih kadrova i kapaciteta. Koristi engleski (napredni nivo) u prikupljanju informacija i komunikaciji sa Pragom. Ukazuje direktoru Servisa na priče od šireg značaja i brine se o pravovremenom dostavljanju Pragu prevedenih radova.

· Održava uređivačke standarde RSE/RL na svim platformama (video, web, radio, društvene mreže), vodeći računa o kvalitetu i ekspeditivnosti svih saradnika.

· Istražuje inovativne pristupe u pripremi tema, vodeći računa o njihovoj relevantnosti za lokalnu publiku.

· Razvija i osigurava uređivačke smjernice

·Određuje šta se očekuje od saradnika u cilju dostizanja najviših novinarskih standarda. Nadgleda i daje upute tokom rada i pruža pravovremenu, iskrenu i konstruktivnu povratnu informaciju novinarima i ostalim saradnicima. Redovno analizira sadržaje objavljene na svim platformama.

· Određuje rokove i stara se o njihovom poštivanju

· Prati elektronsko i on-line medijsko okruženje, u cilju osiguravanja sadržaja Servisa koji je prikladan lokalnoj medijskoj kulturi.

Novinarski posao:

· Priprema novinarski materijal na svim platformama, po potrebi.

· Gostuje, po potrebi, u domaćim elektronskim i štampanim medijima, kao RSE/RL novinar i šef biroa.

Upravljanje timom (menadžerski rad):

· Pravi raspored rada za sve saradnike, sa naglaskom na efikasno korištenje svih resursa biroa (ljudstvo, oprema, finansije).

· Razvija tim: regrutuje i motiviše osoblje, identifikuje individualne i timske potrebe za treninzima, asistira pri obukama, godišnje ocjenjuje rad osoblja.

· Predvodi tim u korištenju odgovarajuće nove produkcije i načina plasiranja sadržaja, u skladu sa tehnologijama u razvoju.

· Preuzima vodstvo u kreiranju pozitivnog okruženja, ohrabruje inicijativu, učešće i otvorenu komunikaciju unutar tima.

· Gradi svest o RSE/RL misiji i identifikovanju sa njom.

· Konsultuje se/koordinira rad sa administratorom biroa, u cilju kontinuirane međusobne podrške.

Predstavljanje:

· Postupa, na zahtjev direktora servisa, kao ambasador RSE/RL u lokalnom političkom i medijskom okruženju, kako bi osnažio dobru reputaciju i poziciju RSE/RL.

· Prati i izvještava o citiranju/prenošenju RSE/RL sadržaja u lokalnim medijima.

· Aktivno traži i identifikuje mogućnosti za reemitovanje/zajedničku produkciju/prilike za učešće u lokalnim medijima, u skladu sa smjernicama odobrenim od Servisa.

· Obavlja, po potrebi, druge srodne dužnosti.

Minimum kvalifikacija

Obrazovanje:

· Iz oblasti novinarstva ili srodnih oblasti

Radno iskustvo:

· Odgovarajuće novinarsko iskustvo, poželjno u međunarodnoj medijskoj organizaciji.

· Široko, temeljno i detaljno poznavanje političke, ekonomske i društvene situacije u regiji, kao i poznavanje međunarodnih prilika.

· Iskustvo u radu sa digitalnim medijima.

· Iskustvo u upravljanju timom.

Kompetencije:

· Umijeće rada sa članovima tima, timski igrač sposoban za interakciju i efikasan rad sa kolegama i drugim saradnicima u okviru kolegijalnog, ali zahtjevnog radnog okruženja.

Jezici:

· Jezik regije – profesionalni nivo

· Engleski jezik – profesionalni nivo

Prijaviti se možete na ovom linku.

XS
SM
MD
LG