Dostupni linkovi

Kume protiv (organizovanih) kriminalaca


RSE
Sada je već izvjesno da ste Vi prvi crnogorski specijalni tužilac za organizovani kriminal. Pojasnite nam Vašu nadležnost i Vaše buduće zadatke?
RADOVIĆ
Kao što i sam naziv funkcije kaže, nadležnost specijalnog tužioca jeste rad na suzbijanju organizovanog kriminala. Zakonom su tačno propisani uslovi kada se jedna kriminisana djelatnost tretira kao organizovani kriminal. Prema zakonskom riješenju krivično djelo je izvršeno na organizovani način, ako je rezultat organizovanog djelovanja više od dva lica, čiji je cilj vršenje teških krivičnih djela radi sticanja dobiti ili moći. Pored ovih uslova za postojanje krivičnih djela organizovanog kriminala mora da su ispunjeni još najmanje tri od sljedećih uslova: da je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak ili ulogu, da je djelatnost kriminalne organizacije planirana na duže vrijeme ili neograničeno, da se djelatnost organizacije zasniva na primjeni određenih pravila interne kontrole i discipline članova, da se djelatnost organizacije planira i vrši u međunarodnim razmjerama, da se u vršenju djelatnosti primjenjuje nasilje ili zastrašivanje ili da postoji spremnost za njihovu primjenu, da se u vršenju djelatnosti koriste političke, privredne ili poslovne strukture, da se koristi “pranje” novca ili nezakonito stečene dobiti, da postoji uticaj kriminalne organizacije ili njenog dijela na zakonodavnu vlast, medije, izvršnu ili sudsku vlast ili na druge društvene ili ekonomske činioce.
RSE
Vi ćete moći da se bavite samo onim predmetima koje Vam proslijedi državni tužilac Vesna Medenica?
RADOVIĆ
Da. Nadležnost specijalnog tužioca jeste gonjenje učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala. Svi tužioca niže nadležnosti, osnovni i viši, kada u svom radu primijete da ima elemenata krivičnog djela organizovanog kriminala, dužni su da predmet dostave vrhovnom tužiocu koji dalje prosljeđuje taj predmet u nadležnost specijalnom tužiocu.
RSE
Pošto crnogorski zvaničnici redom tvrde da u Crnoj Gori nema organizovanog kriminala, da li to obesmišljava ovu funkciju koja Vam je povjerena?
RADOVIĆ
Ja o tome ne mogu ništa da kažem. Danas je prvi dan preuzimanja te funkcije i ja moram da pogledam i zakonodavna riješenja, moram da pogledam sve što je u nadležnosti specijalnog tužioca. Spremna sam da savjesno i odgovorno prihvatim te poslove, a koliko uspješno to, to će vrijeme pokazati.
RSE
Koliko će činjenica da ste vjenčana kuma državnog tužioca Vesne Medenice uticati na Vaš rad? Pozitivno ili negativno. Da li je poželjno da dva visoka državna službenika, čiji je rad tijesno povezan, budu u tako bliskim i ličnim odnosima?
RADOVIĆ
To ne bih komentarisala. Samo bih istakla da iza sebe imam dugo tužilačko iskustvo i rezultate rada koji su bili predmet ocjene nadležnih i koji rezultati su me preporučili na to mjesto.
* * * * *
PRVI KOMENTARI NA IZBOR STOJANKE RADOVIĆ ZA PRVOG SPECIJALNOG TUŽIOCA CRNE GORE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I FORMIRANJE NOVOG INSTITUTA SPECIJALNOG TUŽIOCA, KAO I NA ČINJENICU DA SU VRHOVNI TUŽICAL VESNA MEDENICA, KOJA JE PREDLAGAČ I STOJANKA RADOVIĆ JEDINI KANDIDAT ZA SPECIJALNOG TUŽIOCA U KUMOVSKOJ VEZI


RSE
Komentarišući predlog vrhovnog državnog tužioca Vesne Medenice i Tužilačkog savjeta da za specijalnog tužioca za organizovani kriminal bude izabrana zamjenica državnog tužioca Stojanka Radović, lider Narodne stranke Dragan Šoć kaže da to predstavlja nevoljno i posredno priznanje vlasti o postojanju organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
ŠOĆ
Ako organizovani kriminal ne postoji, kao što je vlast tvrdila, onda nema potrebe za specijalnim tužiocem i sve vrste kriminala se mogu suzbijati u okivru opšte tužilačke organizacije. Nema nikakve sumnje da je tim potezom crnogorska vlast priznala ono što je opozicija uporno tvrdila, a ona još upornije poricala, da u Crnoj Gori postoji organizovani kriminal.
RSE
Predsjednik Udruženja pravnika Stanko Marić se protivio tome da specijalni tužilac bude izabran od strane Tužilačkog savjeta, već da bude izabran u Skupštini i ocijenio je da je institucijama, koje se bave protiv negativnih pojava, potrebno mnogo vremena da bi se na pravi način borile protiv negativnih društvenih kretanja. Komentarišući činjenicu da j e državni tužilac Vesna Medenica predložila zamjenicu Stojanku Radović za specijalnog tužioca, a da su one u kumovskoj vezi, Stanko Marić kaže da, ako je to tačno, ne može se garantovati nepristrasnost u vršenju javne funkcije.
MARIĆ
Nije to u redu sa stanovišta vršenja javnih funkcija osobama koje su u takvim rodbinskim i drugim vezama, jer to predstavlja konflikt interesa i tu se dovodi u pitanje ostvarivanje javnih interesa. Ne može se garantovati nepristrasnost u vršenju javnih funkcija i kontrola rada specijalnog tužioca od strane državnog tužioca koji kontroliše njegov rad. Tako da, ako je ta informacija tačna, onda to ne garantuje nepristrasno vršenje te veoma odgovorne funkcije.
RSE
Lider Narodne stranke Dragan Šoć kaže da nezavisno od kumovskih odnosa između državnog tužioca i specijalnog tužioca postoji druga vrsta opterećenja, a to je da su sva dosadašnja personalna riješenja bila takva da nije bilo nikakvog iskoraka u odnosu na prethodno stanje.
ŠOĆ
Nakon smjene gospodina Vukčevića došlo je gospođa Medenica i ništa se nije promijenilo. Sada se imenuje gospođa Radović za specijalnog tužioca i ništa se neće promijeniti. Mislim da to nema toliko veze sa njenim odnosom sa gospođom Medenicom, koliko sa jednim opštim ambijentom koji blokira bilo kakvu pozitivnu promjenu. To je ključni razlog, iako, mora se reći, da bi svakako trebalo izbjegavati da takva mjesta po tim linijama ljudi se preporučuju ili imenuju, ako je to u momentu bilo od odlučujućeg značaja.
XS
SM
MD
LG