Dostupni linkovi

Crnogorske vlasti najavljuju ukidanje izvozne carine


Izvozne carine po standardima Svjetske trgovinske organizacije nijesu dozvoljen metod uticaja na trgovinske tokove, rekla je za Radio Slobodna Evropa Gordana Đurović, crnogorski ministar za evropske integracije, koja je dodala da je Crna Gora preuzela obavezu da ukine tu mogućnost i time prepusti privrednim subjektima da u uslovima liberalne trgovine sami odrede da li će određeni proizvod plasirati na domaćem ili stranom tržištu:

„Strateški prioritet Crne Gore je učlanjenje u Svjetsku trgovinsku organizaciju kao snažna poruka da se u oblasti trgovinske i carinske politike u Crnoj Gori sprovode međunarodni standardi i garancija investitorima za njihove buduće investicione odluke o ambijentu koji poštuje međunarodne standarde u oblasti trgovine i podsticanja ekonomske saradnje. Sa tog aspekta definisali smo akcioni plan koji podrazumijeva da se značajno naša legislativa pored drugih obaveza za pridruživanje Svjetskog trgovinskoj organizaciji uskladi sa pravilima međunarodne trgovine. Važna oblast u tom segmentu svakako su i carinska politika i neophodne izmjene u oblasti legislative i u oblasti snaženje institucija.“

Carinski zakon u Crnoj Gori je usvojen početkom 2002.godine, a njegova primjena je počela 01. aprila 2003. Krajem 2004. Crna Gora je pokrenula postupak učlanjenja u Svjetsku trgovinsku organizaciju, a zemlje koje namjeravaju da joj pristupe dužne su da usklade domaće zakonodavstvo s pravilima definisanim njenim sporazumima, pa je bilo neophodno izmijeniti carinski zakon. „Carinski zakon kao ključni u regulisanju oblasti međunarodne trgovine podrazumijeva poštovanje međunarodnih standarda, a jedan od njih je i ukidanje izvoznih carina“, rekla je ministar Gordana Đurović, govoreći o razlozima dosadašnjeg postojanja mogućnosti uvođenja izvoznih carina. Suštinu postojanja izvoznih carina predstavljalo je nastojanje vlade da smanji izvoz sirovina, odnosno stimulisanje domaće proizvodnje i izvoza robe višeg stepena obrade:

„Mi smo u dosta bolnom procesu interne harmonizacije 2003. zajedno sa kolegama iz Srbije, kada smo pokušavali dobiti jedinstvenu carinsku tarifu, neke sektore na taj način htjeli da zaštitimo, a to su prvenstveno neki metali i prvenstveno to su određeni proizvodi od sirove kože, zato što su oni bili dobar repromaterijal za neke više faze prerade u Crnoj Gori i u tom smislu nama je bio interes da se destimuliše izvoz tih repromaterijala da bi oni mogli da se koriste kao input u Željezari i u fabrikama koje se bave kožnom konfekcijom. U tom smislu mi smo imali izvozne carine za te dvije grupe proizvoda.“

Izmjene i dopune carinskog zakona će se, prema najavama,primijenjivati od 01. januara naredne godine.
XS
SM
MD
LG